API 函数列表

 1. 网络函数
 2. 消息函数
 3. 文件处理函数
 4. 打印函数
 5. 文本和字体函数
 6. 菜单函数
 7. 位图、图标和光栅运算函数
 8. 绘图函数
 9. 设备场景函数
 10. 硬件与系统函数
 11. 进程和线程函数
 12. 控件与消息函数